Opći uvjeti poslovanja

Svi tekstovi i fotografije objavljeni na web stranici https://medvedmetali.hr i http://garazna-vrata.hr, osim ukoliko drugačije nije navedeno, predstavljaju autorska djela društva MEDVED METALI d.o.o.

Temeljem odredaba Zakona autorskom pravu i srodnim pravima, zabranjeno je reproduciranje, distribucija, prerada ili činjenje dostupnim javnosti autorskih djela bez pisanog pristanka autora.

Temeljem odredaba Kaznenog zakona, tko protivno propisima kojima se uređuje autorsko i srodna prava pod krivim imenom, svojim imenom ili imenom drugoga označi tuđe autorsko djelo ili protivno autorovoj zabrani označi djelo autorovim imenom te ga objavi ili se koristi njime ili dopusti da se to učini, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

Protiv osoba koje povrede autorska prava koja se nalaze na ovoj web stranici bit će pokrenuti odgovarajući građanski i kazneni postupci.